തര്‍ജ്ജനി

Malayalam unicode font installation and setup in linux

OPTION – 1

Example: Say we want to install ML-Karthika font “mlkr0ntt.ttf”, create a directory for all malayalam fonts, say, /usr/local/share/fonts/ttfmallu

mkdir /usr/local/share/fonts/ttfmallu
cp mlkr0ntt.ttf /usr/local/share/fonts/ttfmallu

ttmkfdir -o fonts.scale

cd /usr/local/share/fonts/ttfmallu

head -1 fonts.scale > fonts.dir
tail +2 fonts.scale | tac >> fonts.dir
cp fonts.dir fonts.scale
xset +fp /usr/local/share/fonts/ttfmallu

To verify that the font is installed properly,

xset q
xfontsel

OPTION – 2

If you are using a KDE desktop, start the “KDE Control Centre”. Under “System Administration”, there is a “Font Installer” utility. Switch to the Admin mode to install the new font from the font installer.

thanks Jayachandran for this how to!

Submitted by കെവിൻ (not verified) on Tue, 2009-07-28 12:47.

ഉബുന്ദുവിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഫോണ്ടുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ ഫോണ്ടി പൈത്തൺ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ ആളുള്ളൂ. ഈ ഫോണ്ടി പൈത്തൺ സൂപ്പർ സംഗതി തന്നേട്ടോ. ഫോണ്ടിന്റെ മാതൃക കണ്ടു് ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടു്, പല കൂട്ടങ്ങളായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. https://savannah.nongnu.org/projects/fontypython
ഇവിടെ നിന്നും കൂടുതൽ അറിയാം.