തര്‍ജ്ജനി

Submitted by Raj Nair (not verified) on Mon, 2005-04-04 02:33.

ഒറ്റയിരുപ്പില്‍ വായിച്ചു തീര്‍ക്കാവുന്നത്രെ നല്ലൊരു അനുഭവമായി മാറിയിരിയ്ക്കുന്നു തര്‍ജ്ജനിയിപ്പോള്‍. ഇനിയും വളരുക, വാനോളം.

ഭാവുകങ്ങള്‍!