തര്‍ജ്ജനി

മുട്ടത്തുവര്‍ക്കി അവാര്‍ഡും ചില പ്രശ്നങ്ങളും

മുട്ടത്തു വര്‍ക്കി അവാര്‍ഡ്‌ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന അവസരത്തില്‍ അത്‌ ജനപ്രിയ എഴുത്തുകാര്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കില്‍, അതിനു ഇന്നു ലഭിക്കുന്നതു പോലെയൊരു പ്രശസ്തി ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു.കേരളത്തില്‍ ഇന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തോളം സാംസ്കാരിക അവാര്‍ഡുകളില്‍ എത്രയെണ്ണത്തെ നാം ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു? വയലാര്‍ അവാര്‍ഡു പോലെ, എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്കാരം പോലെ മുട്ടത്തുവര്‍ക്കി അവാര്‍ഡിനും ആഢ്യത കൈവന്നത്‌ അതു തെരഞ്ഞെടുത്ത സാഹിത്യകാരന്മാര്‍ ആഢ്യന്മാരായതു കൊണ്ടാണ്‌. അക്കാര്യത്തില്‍ സംഘാടകരുടെ ദീര്‍ഘദര്‍ശിത്വം ഫലിച്ചു.

മുട്ടത്തുവര്‍ക്കി അവാര്‍ഡും ചില പ്രശ്നങ്ങളും - ആര്‍.പി.ശിവകുമാര്. കൂടുതല്‍ വായിക്കുവാന്‍ സംവാദം ഫോറം സന്ദര്‍ശ്ശിക്കുക
Note: നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ സംവാദം ഫോറത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക